Nawet 100 tys. zł dofinansowania do nawadniania w gospodarstwie

Od 29 marca 2022 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na “Modernizację gospodarstw rolnych” w pięciu obszarach, w tym do nawadniania w gospodarstwie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski przyjmuje do 27 maja 2022 r.

Po raz pierwszy, w tym samym terminie można składać także wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach “Modernizacji gospodarstw rolnych”, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Wysokość i poziom pomocy

Limit wsparcia na nawadnianie jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%, z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników.  

Nawadnianie dostępne dla każdego

W przypadku tegorocznych naborów na inwestycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka krowiego, produkcję bydła mięsnego czy inwestycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w obszary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa może być złożony niezależnie od innych wniosków.

Kto może otrzymać dofinansowanie do nawadniania

W przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. 

Pomoc w zaprojektowaniu instalacji i doborze rozwiązań

Eksperci z firmy Budmech pracują na co dzień m.in z rolnikami, planując optymalne rozwiązania dla systemów nawadniania w ich gospodarstwach. Projektują instalacje, dobierają najlepsze produkty, a także nadzorują prace ekip montażowych. Dobrze przygotowany projekt nawodnienia, uwzględniający indywidualne zapotrzebowanie danego gospodarstwa oraz dobór najkorzystniejszych produktów, pozwolą na maksymalne wykorzystanie funduszy z tytułu dofinansowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą Andrzejem Szerszeniewskim.


Andrzej Szerszeniewski

Andrzej Szerszeniewski

Inżynier ds. Projektów

+48 22 765 65 78
andrzej.szerszeniewski@budmech.pl

Napisz do nas