Niniejsza polityka prywatności oraz plików cookies przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej budmech.pl.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana (dalej również jako ,,Państwa”) danych osobowych jest Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (ul. Zwierzyniecka 8b 00-719 Warszawa, KRS: 0000701469, NIP: PL5210327945, REGON: 01202530) (dalej również jako ,,Budmech”). Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:  ado@budmech.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Państwa dane są u nas całkowicie bezpieczne! Jesteśmy zobowiązani do ochrony Pani/Pana danych przetwarzanych w trakcie inicjowania transakcji i realizacji umowy i traktujemy to zobowiązanie poważnie. Poświęć trochę czasu na przeczytanie tej informacji i zobacz, dlaczego zbieramy Państwa dane i w jaki sposób je przetwarzamy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w celu:
 1. wypełnienia naszych zobowiązań umownych (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji działań przygotowujących do zawarcia umowy, tj. m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, czyli m.in. w celu przedstawienia oferty (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości, archiwizacji dokumentacji (m.in. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy lub jej zmianie (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 6. w celu prowadzenia naszej strony internetowej lub profili w mediach społecznościowych, w szczególności bieżącego informowania o działalności administratora oraz wydarzeniach, w których wspólnie braliśmy udział, jeżeli uprzednio wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz rozwoju działalności administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu administratora oraz ochrony jego mienia(art. 6 ust. 1 lit. b), d) f) RODO),
 8. w uzasadnionym interesie naszego przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:
  • w celu zapewnienia optymalnej komunikacji i korespondencji,
  • do wewnętrznych celów analitycznych i administracyjnych,
  • w celu rozwijania naszych produktów zgodnie z potrzebami klientów,
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym w postaci przesyłania informacji o naszych ofertach i utrzymywania bieżącego kontaktu oraz dobrych relacji biznesowych, pogłębiania relacji biznesowych oraz umożliwienia efektywnego rozwoju działalności oraz badania satysfakcji klienta, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz na podstawie odrębnych udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 1. Przetwarzamy również informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e⁠- mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
 2. dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
 3. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
 1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
 2. niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 3. dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
 4. dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
 5. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 1. Udostępnienie Pani/Pan danych nie jest wymogiem ustawowym, abyśmy mogli w sposób prawidłowy zrealizować umowę i inne wskazane wyżej cele. Nieudostępnienie danych spowodowałoby np., że nie moglibyśmy wystawiać faktur czy też dostarczać towarów bądź usług, ani zawierać porozumień z klientami.
 2. Współpracujemy tylko z partnerami, którzy w wystarczającym stopniu zapewnili, że będą bezpiecznie obchodzić się z Twoimi danymi. Do Twoich danych mają dostęp,  w szczególności nasi partnerzy kooperacyjni oraz działy naszego przedsiębiorstwa.
 3. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy będzie tego wymagać należyte wykonanie zawartej z umowy, wyłącznie na Państwa żądanie. W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, środki ochrony danych zostaną dostosowane ad hoc w zakresie odpowiednim do ryzyka jakie niesie za sobą przekazanie Twoich danych osobowych konkretnego państwa, przy szczególnym uwzględnieniu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tym państwie oraz zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania. W przypadku braku decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz braku możliwości zastosowania innych zabezpieczeń, dane osobowe mogą być jednorazowo przekazane  w drodze wyjątku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.Przechowujemy  Państwa dane tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy. W tym kontekście należy zauważyć, że ze względów podatkowych umowy i inne dokumenty dotyczące naszego stosunku umownego muszą być przechowywane przez okres pięciu lat (§ 70 ust. 1 ordynacji podatkowej). W zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami Państwa dane będą przechowywane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 4. Korespondencję e-mail przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres publikacji na stronie internetowej administratora bądź na portalach społecznościowych lub przez okres, w którym mogą być w tym celu wykorzystane przez administratora.
 6. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 7. W indywidualnych przypadkach, na przykład w sytuacji toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych, okres przechowywania może być dłuższy:
 1. 10 lat od momentu zakończenia stosunku umownego,
 2. 30 lat ze względu na konieczność analizy potencjalnych potrzeb klientów.
 1. Chcielibyśmy Państwa również poinformować o tym, że przysługują Ci następujące prawa:
 1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przy czym nie wszystkie z tych praw mogą być wykonane w każdej sytuacji. W szczególności nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych, jeżeli ich przechowywania będą od nas wymagały przepisy prawa;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. w każdym przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, masz prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w każdym momencie w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: ado@budmech.pl lub pisemnego oświadczenia wysłanego na adres administratora, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi administratorowi informowanie o nowych ofertach oraz zamieszczanie Twoich danych osobowych (w tym zdjęć) na stronie internetowej lub profilach internetowych administratora, czy korespondencji e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym
 2. Pani/Pana dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja jasno wyjaśnia wszystkie okoliczności dotyczące formy i celu przetwarzania Twoich danych. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych, skontaktuj się z zespołem ds. ochrony danych Budmech pod adresem  ado@budmech.pl lub z Twoim opiekunem w Budmech.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Pliki cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Budmechspółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 8b 00-719 Warszawa, NIP: 521-03-27-945.
 4. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Państwa w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje, w szczególności na temat zawartości Państwa koszyka, ostatnio oglądanych produktach.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Serwisu stosowane są „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies (instrukcję wyłączania cookies znajdziesz TUTAJ). Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies pochodzi ze strony wszystkoociasteczkach.pl i chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 1. Google Analytics
 1. Budmech korzysta z narzędzia Google Analytics (internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW) zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. W kodzie strony internetowej Budmech.(dalej jako: strona internetowa Budmech) został zaimplementowany specjalny kod śledzący Google Analytics w celu korzystania z Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics
 3. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Budmech, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej Budmech.
 4. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu ze strony internetowej Budmech. Zgromadzone w w/w sposób informacje są co do zasady przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 5. Budmech ma aktywowaną anonimizację adresu IP, dlatego też Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.
 6. Przekazany przez Państwa przeglądarkę zanonimizowany adres IP w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 7. Budmech informuje, że Google LLC posiadający siedzibę w USA i wykorzystujący infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 8. Budmech w ramach korzystania z Google Analytics nie gromadzi jakichkolwiek Państwa danych, które pozwalałyby na identyfikację, tzn. że dane te nie mają charakteru danych osobowych.
 9. W ramach Google Analytics Budmech ma dostęp w szczególności do:
 1. źródeł, z którego Pani/Pan przechodzi do strony internetowej,
 2. informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z którego Pani/Pan korzysta,
 3. podstrony, jakie Pani/Pan przegląda w ramach korzystania ze strony internetowej oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 4. czasu spędzonego na stronie internetowej oraz jego podstronach
 1. W ramach Google Analytics Budmech korzysta z funkcji reklamowych, tj. remarketing, raporty demograficzne, raporty zainteresowań, funkcje raportowania o reklamach, user-ID. W tym zakresie Budmech również nie gromadzi Państwa danych osobowych. Informacje do jakich danych Budmech ma dostęp to, w szczególności Pani/Pana przedział wieku, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
 2. Z poziomu strony internetowej Budmech mogą Państwo wyłączyć kod śledzący Google Analytics. Dodatkowo w każdej chwili można również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w ramach Google Analytics znajdują się na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Pixel
 1. Budmech korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach ich działania Budmech kieruje do Państwa reklamy w serwisie Facebook Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Budmech w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 2. Facebook Inc. posiadający siedzibę w USA i wykorzystujący infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 3. W kodzie strony internetowej Budmech został zaimplementowany w ramach stron internetowych Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Panią/Pana z strony internetowej w zakresie przeglądanych stron, w celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Pani/Pana zachowań na stronie internetowej.
 4. Zgromadzone w w/w sposób informacje są co do zasady przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 5. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebook są anonimowe, tj. nie pozwalają na Państwa identyfikację, tym samym nie mają charakteru danych osobowych. Budmech poprzez korzystanie z Facebook Pixel wie jedynie jakie działania podjęto w ramach strony internetowej.
 6. Niezależnie od pkt. 5 powyżej Budmech informuje, że Facebook może łączyć informacje, o których mowa w pkt. 3 powyżej z innymi informacjami zebranymi o Pani/Panu w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Budmech, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 7. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony internetowej Budmech może Pani/Pan zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Budmech w Pani/Pana przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 8. Google Tag Manager

 

 1. Budmech korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Google LLC posiadająca siedzibę w USA i wykorzystująca infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 3. Google Tag Manager oferuje platformę techniczną w celu połączonej obsługi innych serwisów i programów web trackingowych za pomocą tzw. „tagów”. W związku z tym Google Tag Manager zapisuje cookies na Pani/Pana komputerze i analizuje Państwa aktywności w sieci (tzw. Tracking) o ile są zainstalowane webtracking tools przez Google-Tag-Manager. Te wysłane pojedyncze dane włączone do tagów Google-Tag-Manager są łączone, zapisywane i przetwarzane przez Google Tag Manager jako jednolity interfejs użytkownika.
 4. Podczas odwiedzin strony internetowej Budmech automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Państwa zachowania na stronie.
 5. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 6. W ramach działania Google Tag Manager Budmech zarządza tagami w ramach strony strony internetowej Budmech, w tym m.in. kontroluje prowadzone kampanie reklamowe, sposób w jaki Pani/Pan korzysta ze strony internetowej Budmech. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji strony internetowej Budmech.
 7. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień Państwa konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu strony internetowej Budmech można wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.
 8. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w ramach Google Tag Manager dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 9. Narzędzie społecznościowe
 10. Budmech zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 11. Na stronie internetowej Budmech używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Yotube. Poprzez wyświetlenie strony internetowej zawierającej wtyczkę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Poprzez integrację usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła stronę internetową Budmech, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jesteście u niego zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. W przypadku zalogowania do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca tego serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie internetowej Budmech do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
 12. Cel oraz zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 13. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 14. Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.
 15. https://policies.google.com/privacy.
 16. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Budmech bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Budmech należy wylogować się z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 17. Logi serwera
  1. Korzystanie ze strony internetowej Budmech wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
  2. Każdorazowe zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  3. Logi obejmują w szczególności Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają.
  4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony interentowej Budmech i nie są wykorzystywane przez Budmech w celu Państwa identyfikacji.
  6. Budmech informuje, że Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pliki cookies, o których mowa w niniejszej polityce prywatności będą wykorzystywane przez Budmech przez okres 365 dni.

Formularz kontaktowy – zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Budmech sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 8b 00-719 Warszawa, NIP: 521-03-27-945 (dalej jako: „Administrator”), w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dotyczących jego usług własnych oraz jego partnerów biznesowych dokonywanych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, jak również działań statystycznych.

Jestem świadomy/a swojego prawa do cofnięcia niniejszych zgód w dowolnym momencie. Zostałem/am poinformowany/a, że cofnięcie niniejszej zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Administratora lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: ado@budmech.pl. Jestem świadomy, że cofnięcie niniejszej zgody nie będzie mieć wpływu na moje relacje z Administratorem. Zostałem/am poinformowany/a, że cofnięcie niniejszej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania mającego miejsce przed jej cofnięciem.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 8b 00-719 Warszawa, NIP: 521-03-27-945 i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przekazywanie przez Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 8b 00-719 Warszawa, NIP: 521-03-27-945 oraz jej partnerów biznesowych treści, dotyczących ich ofert na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.