7 pytań przed doborem pompy dozującej.

Dozowanie środków chemicznych stawia istotne wymagania techniczne. Muszą one być spełnione niezależnie od branży oraz od tego czy mówimy kondycjonowaniu wody basenowej, uzdatnianiu wody czy skomplikowanych procesach przemysłowych. Aby prawidłowo dobrać pompę dozującą do układu lub procesu należy w zapytaniu odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań.

Jaki przepływ dozowanej substancji jest konieczny?

Przepływ jest podstawowym kryterium, konieczne jest określenie ilości dozowanej do układu cieczy w czasie . Przepływ inaczej wydajność określony może być w litrach na godzinę [l/h], litrach na minutę [l/min], mililitrach na minutę [ml/min] czy galonach na godzinę [gph] i innych jednostkach.

Jakie przeciwciśnienie panuje w rurociągu?

Przeciwciśnienie to inaczej ciśnienie panujące w rurociągu lub układzie do którego pompa dozuje. Istotne jest rozważenie maksymalnej wartości ciśnienia jaka może się pojawić. Ciśnienie podawane jest w jednostkach [bar] , paskalach [Pa], megapaskalach [MPa], atmosferach [atm.] i innych jednostkach.

Jaki jest rodzaj i stężenie dozowanej substancji?

Właściwości chemiczne dozowanej cieczy cechują się różną agresywnością wobec materiałów z których wykonana jest pompa dozująca. Rodzaj zastosowanego materiału dobierany jest na podstawie tabeli odporności chemicznej oraz na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych. W przypadkach skomplikowania składu cieczy należy ocenić kartę charakterystyki substancji. Przykłady: 30% roztwór wodorotlenku sodu (NaOH) ; 10% roztwór perhydrolu (H2O2).

W jaki sposób ma być sterowana pompa dozująca?

Regulacja wydajności pompy może być manualna – pokrętłem na panelu pompy dozującej; automatyczna i proporcjonalna w oparciu o pomiar pH lub Redox realizowany przez pompę; automatyczna za pośrednictwem analogowego sygnału np. w miliamperach 4-20 [mA] ; proporcjonalna do liczny impulsów np. z przepływomierza

W zależności od złożoności procesu pojawić się mogą również dodatkowe pytania:

Z jaką częstotliwością będzie pracowała pompa dozująca?

Technologię dozowania należy rozważyć pod kątem częstotliwości i czasu pracy pompy wpływającej na jej trwałość w warunkach panujących w miejscu instalacji.

Jakie są cechy fizyczne i chemiczne cieczy w instalacji?

W przypadku układów dozowania z pomiarem parametrów należy również przewidzieć warunki pracy czujników. Czujniki inaczej sensory lub sondy powinny być odporne na parametry chemiczne i fizyczne w miejscu pomiaru.

Jakie są parametry strony ssawnej pompy dozującej?

Jeśli zbiornik z cieczą dozowaną nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pompy dozującej należy określić parametry układu hydraulicznego od zbiornika do pompy dozującej. Odległość, wysokość oraz liczba i rodzaj przejść kątowych (kolana, łuki) wraz ze średnicą pozwalają obliczyć wymaganą wysokość ssania pompy dozującej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyboru pompy dozującej, skontaktuj się z naszym Specjalistą.