Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Inwestycja: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Elektryczny, Szczecin