Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

INWESTYCJA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Elektryczny, Szczecin.