Uszczelnienia złączy

Każda betonowa ściana oporowa, płyta fundamentowa, ściana fundamentowa, zbiornik, odcinek tunelu musi posiadać szczeliny i przerwy konstrukcyjne. Mogą być to robocze przerwy konstrukcyjne lub szczeliny dylatacyjne. Jednakże, wszystkie takie szczeliny i przerwy stykające się bezpośrednio z wodą muszą być zabezpieczone za pomocą odpowiednich zamykających spoin uszczelniających.

Podczas gdy spoiwa uszczelniające stanowią tylko niewielką część kosztów projektu budowlanego, ich wydajność ma kluczowe znaczenie dla integralności każdej struktury. Aby spełnić wymogi każdego zastosowania, Fosroc oferuje szeroki asortyment spoiw uszczelniających, które od wielu dziesięcioleci są z powo­dzeniem stosowane na całym świecie.

Szczeliny dylatacyjne

Są to szczeliny w konstrukcji eliminujące wpływ skurczu lub rozszerzania elementów konstrukcji występującego na sku­tek działania ciepła i wilgoci. Te szczeliny są zazwyczaj for­mowane poprzez instalowanie płyty bądź warstwy rozdzielającej pomiędzy sekcjami konstrukcji betonowej. Szczeliny dylata­cyjne kompensujące osiadanie konstrukcji również należą do tej grupy szczelin, jak również wszelkie szczeliny eliminujące wpływ tego rodzaju ruchów. Należy dokładnie zastanowić się nad rozmieszczeniem szczelin dylatacyjnych, uwzględniając przy tym nie tylko odstępy zapobiegające pęknięciom, lecz również kwestie estetyki obiektu i dostępu dla potrzeb kon­serwacji.