Hydroizolacje zbiorników na wodę

Kompleksowe rozwiązania do zbiorników na wodę opadową, oczek wodnych, zbiorników do hodowli ryb i małych retencji.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska posiada niewielkie zasoby wodne, które w dużym stopniu zależą od opadów atmosferycznych. Zaliczają się do nich wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach, zbiornikach wodnych oraz wody podziemne.

W związku z nieprawidłowo prowadzonymi działaniami melioracyjnymi w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zmian klimatu Polska posiada niski stan zasobów wodnych spowodowany przez:

  • susze i powodzie,
  • pożary terenów leśnych i rolniczych,
  • spadek poziomu wód gruntowych,
  • zmniejszenie powierzchni terenów podmokłych,
  • niższą zdrowotność drzew,
  • obniżeniem różnorodności biologicznej.

Ochroną przed tymi zjawiskami miały być duże zbiorniki retencyjne. Przez niewielką pojemność tych zbiorników, wynoszącą ok. 4 mld m3, stanowiącą niespełna 6% objętości średniego rocznego odpływu. Nie gwarantują one odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Pokazuje to niskie możliwości retencyjne sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Dlatego bardzo istotne jest zachowanie/stworzenie niewielkich obszarów wodnych w tym małych retencji i zbiorników na wodę opadową.

Mała retencja i zbiorniki na wodę opadową polegają na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód. Na terenach nizinnych mała retencja polega głownie na zwiększaniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu suszy i powodzi. Na terenach górskich ma na celu przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych.

Mała retencja i zbiorniki na wodę opadową przyczyniają się do likwidacji przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na terenie całego kraju. Jak również odpowiedzialne są za minimalizację skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania wody.

Do hydroizolacji zbiorników wykorzystujemy technologię renomowanych producentów profesjonalnych materiałów budowlanych, cenionych na rynku europejskim.